• Kreado - Jacqueline De Roos

"Verandering als continue proces"

Algemene bepalingen

Algemene bepalingen behorend bij de behandel- of coachingovereenkomst tussen de coach/therapeut van Kreado en de cliënt.

1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandel- of coachingovereenkomst. Deze overeenkomst wordt op schrift vastgelegd.

2. De overeenkomst is tweeledig;
a. De coach/therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding coach/therapeut – cliënt.
b. De coach/therapeut en de cliënt komen overeen dat de begeleiding/behandeling betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en coach of behandeldoelen.

3. De overeenkomst kan op de volgende manieren word beëindigd:
a. Coach/therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn of zullen worden afgesproken;
b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken;
c. De coach/therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven
i. cliënt zich herhaaldelijk niet houdt aan de algemene bepalingen uit de
overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn
gemaakt tussen cliënt en de coach/therapeut;
ii. de coach/therapeut van mening is dat in verband met de problematiek van de
cliënt en de competentie van de coach/therapeut, de coach/therapeut niet
bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de
problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen coach/therapeut en cliënt.

5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per uur afgesproken. De coach/therapeut berekent de daadwerkelijk bestede tijd aan een sessie met een minimum van een uur en een maximum van twee uur tenzij anders afgesproken. De cliënt krijgt hiervan een factuur en wordt geacht binnen tien dagen te betalen. Contant afrekenen mag ook.

6. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

7. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur / één werkdag van te voren te worden afgemeld. De coach/therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt opdagen.

8. De coach/therapeut houdt een dossier bij van van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Tegen betaling van 10ct per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.

9. De coach/therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere coach/therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

10. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

11. De therapeut is aangesloten bij
a. de beroepsvereniging NVPA. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

12. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de coach/therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de coach/therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de coach/therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

13. Kreado is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

14. Kreado is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Hezelaarsestraat 40 te Liempde, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruik maken van het toilet.